Cím: 3534 Miskolc
Kiss Tábornok u. 42
suli@dig-misk.edu.hu
Telefon: (46) 370-701
Történelem
A középszintű érettségi vizsga szóbeli témakörei
  
 
I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra
 
II. Népesség, település, életmód
 
III. Egyén, közösség, társadalom
 
IV. A modern demokráciák működése
 
V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák
 
VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

 

1. Az ókor és kultúrája

1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten

1.2 A demokrácia kialakulása Athénban

1.3 A római köztársaság virágkora és válsága, az egyeduralom kialakulása

1.4 Az antik hitvilág, művészet, tudomány

1.5 A kereszténység kialakulása és elterjedése

1.6 A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása

2. A középkor

2.1 A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői

2.2 A nyugati és keleti kereszténység

2.3 Az iszlám vallás és az arab világ

2.4 A középkori városok

2.5 Egyházi és világi kultúra a középkorban

2.6 A humanizmus és a reneszánsz Itáliában

2.7 Az Oszmán Birodalom terjeszkedése

3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora

3.1 A magyar nép őstörténete és vándorlása

3.2 A honfoglalástól az államalapításig

3.3 Az Árpád-kor

3.4 Társadalmi és gazdasági változások Károly Róbert, Nagy Lajos, Luxemburgi Zsigmond idején

3.5 A Hunyadiak

3.6 Kultúra és művelődés

4. Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban

4. 1 A nagy földrajzi felfedezések és következményei

4. 2 Reformáció és katolikus megújulás

4.3 A kontinentális abszolutizmus és a parlamentáris monarchia megszületése Angliában

4.4 A tudományos világkép átalakulása, a felvilágosodás

5. Magyarország a Habsburg Birodalomban

5. 1 A mohácsi csata és az ország három részre szakadása

5. 2 Az Erdélyi Fejedelemség virágkora

5. 3 A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc

5.4 Magyarország a XVIII. századi Habsburg Birodalomban

5.5 Művelődés, egyházak, iskolák

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora

6.1 A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata

6.3 A XIX. század eszméi

6.4 Az ipari forradalom és következményei

6.5 Nagyhatalmak és katonai-politikai szövetségek a századfordulón

6.6 Tudományos, technikai felfedezések, újítások és következményeik

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon

7. 1 A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései

7.2. A reformkori művelődés, kultúra

7.3 A polgári forradalom

7.4 A szabadságharc

7.5 A kiegyezés előzményei és megszületése

7.6 Gazdasági eredmények és társadalmi változások a dualizmus korában

7.7 Az életmód, a tudományos és művészeti élet fejlődése

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig

8.1 Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék

8.2 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban

8.4 Az USA és az 1929-33-as gazdasági válság

8.5 A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és működési mechanizmusa

8.6 A bolsevik ideológia és a sztálini diktatúra az 1920-30-as években

8.7 A második világháború előzményei, jelentős fordulatai

8.8 A hidegháború és a kétpólusú világ jellemzői

8.9 A szocialista rendszerek bukása

9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig

9.1 Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és következményei

9.2 A Horthy-rendszer jellege és jellemzői

9.3 Művelődési viszonyok és az életmód

9.4 A magyar külpolitika mozgástere, alternatívái

9.5 Magyarország részvétele a világháborúban

9.6 A német megszállás és a holocaust Magyarországon

10. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig

10.1 A szovjet felszabadítás és megszállás

10.2 A határon túli magyarság sorsa (csak középszinten)

10.3 A kommunista diktatúra kiépítése és működése

10.4 Az 1956-os forradalom és szabadságharc

10.5 A Kádár-rendszer jellege, jellemzői

10.6 A rendszerváltozás

11. A jelenkor

11.1 A közép-európai régió jellemzői, távlatai, a posztszovjet rendszerek problémái

11.2 Az európai integráció története

11.3 A „harmadik világ”

11.4 Fogyasztói társadalom; ökológiai problémák, a fenntartható fejlődés

11.5 A globális világ kihívásai és ellentmondásai (csak középszint)

12. A mai magyar társadalom és életmód

12.1 Alapvető állampolgári ismeretek

12.2 Etnikumok és nemzetiségek a magyar társadalomban

12.3 A magyarországi romák

12.4 A parlamenti demokrácia működése és az önkormányzatiság

12.5 Társadalmi, gazdasági és demográfiai változások