Cím: 3534 Miskolc
Kiss Tábornok u. 42
suli@dig-misk.edu.hu
Telefon: (46) 370-701
Házirend

Az érvényben lévő járványügyi készenléttel kapcsolatos rendelkezések betartása, valamint a Diósgyőri Gimnázium dolgozóinak, tanulóinak és az intézményben megfordulók egészségének és biztonságának védelmében a 2020/2021. tanévben az alábbi ideiglenes szabályokkal egészítjük ki az iskola Házirendjét.

Frissítve: Ideiglenes házirend 

 

Nyomtatóbarát verzió

 

I. Bevezető rész

1. A Diósgyőri Gimnázium tantestülete és a tanulókat képviselő diákönkormányzat egységes szerkezetbe foglalja az iskola életének és működésének legfontosabb szabályait, a tanulók kötelezettségeit és jogait, a mindenki számára kötelező érvényű normákat, az iskola közösségeinek és az egyéneknek az alapvető érdekeit.

2. A házirend az iskola életének belső törvénye, ennélfogva az abban foglalt kötelességek, valamint jogok, jogosítványok az iskola minden polgárára egyaránt vonatkoznak.

II. Az iskola munkarendje

1. Minden tanuló köteles a tanítási napokon legkésőbb – 0. órára 7 óra 10 percre, 1. órára 7 óra 55 percre – megjelenni és az osztályteremben tartózkodni, illetve órabontás esetén a kijelölt tanterembe vonulni. Amennyiben az osztálynak órája van, köteles a későbbi órára várakozó csoport az aulában tartózkodni. Az iskolába csak a tanításhoz szükséges felszereléseket szabad behozni. Órán rágógumit rágni tilos. Tanítási órákon mobiltelefon csak kikapcsolt állapotban tartható, az előírás megszegése fegyelmi következménnyel jár.

2. Óraközi szünetek

Időtartamuk: 10-15 perc. A szünet ideje nem rövidíthető. Becsengetéskor a tanulók a tanteremben vagy a szaktanterem előtt tartózkodnak.

Kötelesek a büfé előtti területet becsengetéskor azonnal elhagyni.

3. Számonkérési formák, értékelés

A szaktanár minden tanév elején ismerteti tantárgya témaköreit, tájékoztatja a tanulókat a témákkal kapcsolatos számonkérési formákról.

Egy tanítási napon csak egy témazáró dolgozat íratása lehetséges.

A szaktanár a témazáró dolgozatok és a nagyobb tanítási egységet lezáró számonkérések időpontját legalább egy héttel korábban közli a tanulókkal.

Az előző 1-3. órai anyagot számonkérő „röpdolgozatok”, felelések száma nem korlátozott.

A dolgozatokat a szaktanár 2 héten belül kijavítja és értékeli, akadályoztatása esetén a javítás időpontját egyezteti az érintett osztályközösséggel. Az egy hónap letelte után kijavított dolgozatok érdemjegye utólagosan csak akkor kerülhet be az osztálynaplóba, ha az a tanulók előmenetelét pozitívan befolyásolja. A diáknak joga, hogy folyamatosan értesüljön az osztálynaplóba bekerülő osztályzatokról,érdemjegyekről.

4. Az óráról való távolmaradás engedélyezése, igazolása, késés

A szülők előzetes kérésére az osztályfőnök engedélyt adhat az iskolai foglalkozásokról való távolmaradásra 1 napig (max. 3 alkalommal). 1 napnál hosszabb távolmaradáshoz igazgatói engedély szükséges.

A szakórákról való távolmaradásra indokolt esetben a szaktanár és az osztályfőnök (hiányzása esetén helyettes osztályfőnök, igazgató, igazgatóhelyettesek) adhat engedélyt.

Az éves sportkikérőket az iskola igazgatójához kell benyújtani, jóváhagyásukhoz a szülő beleegyező nyilatkozata is szükséges. A hiányzás első napján a szülők értesítsék az iskolát a távolmaradás okáról.

A mulasztást a hiányzás után egy héten belül igazolni kell. Az igazolás módja:orvosi igazolás szülői aláírással együtt.

A tanítási órák helyett szervezett foglalkozásokon való részvétel kötelező, a hiányzást ebben az esetben is igazolni kell. A testnevelés órákról való felmentés esetében részt kell venni az óra kezdetét jelző jelentésen, utána a szaktanár által kijelölt helyen kell tartózkodni. Felmentés csak az ellenőrzőbe beírt szülői kérésre vagy orvosi igazolással kérhető.

A felszerelések hiánya fegyelmező intézkedéseket von maga után, de érte sem igazolatlan óra, sem osztályzat nem adható. A késést az ügyeletes tanár és a tanulók ügyeletes füzetbe jegyzik be. Az ügyeletes füzetet az osztályfőnök havonta ellenőrzi.

A késéseket (pl. bejáró tanulók) a szaktanár vagy az osztályfőnök igazolhatja. Négy késés figyelmeztetést, nyolc késés osztályfőnöki intést, tizenkét késés igazgatói figyelmeztetést von maga után.

3 igazolatlan óra osztályfőnöki, 6 igazolatlan óra igazgatói figyelmeztetéssel jár.

Öt percet meghaladó tanári késés esetén a hetes vagy egy tanuló köteles az igazgatóságot értesíteni.

5. Ünnepek, ünnepségek

Az iskolai ünnepségeken, rendezvényeken előzetes megbeszélés alapján formaruha vagy alkalomhoz illő ünnepi viselet kötelező.

Formaruha lányoknak: matrózblúz, sötét szoknya, sötét cipő, fiúknak: sötét öltöny, fehér ing, nyakkendő, sötét cipő.

6. Ügyintézés

A hivatalos ügyek a nagyszünetben vagy a 7. óra után intézhetők az iskola titkárságán

7. Az iskolában történő felvétel rendjét a felvételi eljárás szabályzata tartalmazza.

III. Tanulói jogok és kötelességek

Kötelességek

1. A diák legfőbb kötelessége a tanulás. Iskolai és otthoni, szóbeli és írásbeli feladatait legjobb tudásának megfelelően végezze el. Köteles tanulásra alkalmas állapotban megjelenni a tanítási napokon. Fegyelmezett magatartásával segítse a tanórai munka hatékonyságát, mindig hozza magával a szükséges eszközöket, felszereléseket, ellenőrző könyvét. Az oktatáshoz nem használatos eszközöknek az iskolába való behozatala nem ajánlott. Az iskola munkahely: a diákok megjelenése ennek megfelelően legyen tiszta, ápolt, a divat szélsőségeit, a feltűnést kerülő!

2. A diák tanítási idő alatt az iskolát csak indokolt esetben hagyhatja el, az osztályfőnök, a pótosztályfőnök vagy az iskolavezetés valamelyik tagja engedélyével.

3. Iskolánkban, illetve az iskola által szervezett foglalkozásokon tilos a dohányzás, a szeszesital fogyasztás. Ezen cselekedetek fegyelmi büntetéssel járnak, a kábítószer fogyasztása az egyéb jogszabályokban meghatározott következményeket is maga után vonja. Ezen tilalmak a tanulmányi kirándulásokra és az iskola által szervezett táborozásokra is érvényesek.

4. A diáknak joga van az egészséghez és az egészséges környezethez. Kötelessége óvni saját és társai testi épségét, tulajdonát. Értékes tárgyakat, ékszereket nem hozhat az iskolába.

5. A diák vigyázzon az iskola berendezésére, felszerelési tárgyait rendeltetésszerűen használja! Az intézmény tulajdonát képező tárgyakat, eszközöket nem viheti ki az épületből. Véletlen rongálás illetve károkozás esetén egyedi elbírálás alapján terhelhet anyagi felelősség, szándékos károkozás esetén viszont az okozott kárt annak mértékében köteles megtéríteni.

6. A diák közvetlen környezetét (osztálytermek, folyosók, mellékhelyiségek) tartsa rendben és tisztán!

7. A diák az ellenőrző könyvét mindig hozza magával az iskolába, azt a tanár kérésére adja át.

8. A diák köteles mások (tanárok, diákok …) személyiségi jogainak tiszteletben tartására.

9. A diák tartsa be iskolánk tűzvédelmi és munkavédelmi előírásait, a tantermek és szaktantermekben kifüggesztett teremrendeket, az ügyeletesek, hetesek utasításait. A balesetet azonnal jelentse a szaktanárnak vagy az ügyeletes tanárnak, osztályfőnöknek.

10. Az időszakos megbízatásokat (hetes, ügyeletes, rendező) pontosan, az előírásoknak megfelelően teljesítse.

11. Balesetvédelem

A tanév első napján az osztályfőnöki, testnevelés órákon balesetvédelmi oktatásban részesül a tanuló! Ezt kiegészíti az év folyamán egyéb szakórák (kémia, fizika) balesetvédelmi oktatása.

A testékszerek használata nem ajánlott, mivel könnyen balesetet okozhatnak!

Tűzriadó esetén (1 perces szaggatott csengetés), bombariadó esetén (1 perces folyamatos csengetés) köteles a tanuló komolyan viselkedni, és a nevelők utasításait betartani.

Tűzveszélyes és balesetveszélyes eszközöket az iskolába hozni tilos! Az elektromos berendezésekhez, gépekhez engedély nélkül hozzányúlni tilos! Bármilyen rendellenességet észlel a tanuló (égésszag, letörött kapcsoló, stb.) jelentse a nevelőnek vagy az iskola bármely dolgozójának!

Jogok

1. A diáknak joga van kérni személyiségi jogai, gondolat-, lelkiismereti és vallásszabadságának tiszteletben tartását, de az eredményes együttműködés érdekében ő is tartsa tiszteletben az iskola tanárainak, alkalmazottainak, tanulóinak ugyanezen jogait, emberi méltóságát!

2. A diáknak joga van a közoktatási törvényben meghatározott jogainak rendeltetésszerű gyakorlásához, kérheti az e jogokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését.

3. A diáknak joga, hogy egyéni vagy szervezett módon, mások személyi jogainak tiszteletben tartásával, elmondhassa véleményét az iskola működését érintő valamennyi kérdésben, személyét és tanulmányait illető kérdésekben tájékoztatást kérjen, kérdést tegyen fel, javaslatot fogalmazzon meg. A véleményezési jog gyakorlása szempontjából a tanulók legnagyobb közösségének az osztályközösséget tekintjük. A diák véleményét közvetlen úton elmondhatja az osztályközösségekben, diákönkormányzati üléseken.

4. A diák személyesen vagy képviselők útján érvényesítheti érdekképviselethez való jogait.

5. Iskolánkban diákönkormányzat működik, mely rendelkezik az egyéni és kollektív érdekvédelemhez szükséges jogosítványokkal, tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed, így jogosult a tanulók egészének képviseletében eljárni.

6. Alapvető feladata, iskolai munka segítése és az iskola működésében résztvevők együttműködésének előmozdítása. Az iskolavezetés a diákmozgalmat segítő tanáron és a szabadidő-szervezőn keresztül tartja a kapcsolatot a diákönkormányzattal, az ő feladatuk segíteni a diákönkormányzatot abban, hogy jogosítványain keresztül részt vehessen az iskolai döntéshozás folyamatában.

7. A diákönkormányzat hivatalos véleményét faliújságon, iskolarádión keresztül és nyilvános ülésein ismertet. A hivatalos véleményt a diákönkormányzat elnöke vagy helyettese terjeszti elő.

8. Joga, hogy jogsérelem esetén megfelelő módon nyerhessen jogorvoslatot.

9. Problémáival felkeresheti a szaktanárokat, diákönkormányzatot, osztályfőnököket, igazgatóhelyetteseket, igazgatót.

10. Sajátos helyzetű az a tanuló,

      • akinek –a szülője vagy nagyszülője is ebbe az iskolába járt
      • akinek a testvére idejár vagy idejárt.

11. Joga van képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesülni, az iskola lehetőségeit figyelembe véve választhat a választható tantárgyak, foglalkozások közül.

12. Kezdeményezheti diákkörök, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport és más köröknek a létrehozását. Saját érdekében szülői engedéllyel ezek működését anyagi eszközökkel is támogathatja.

13. Joga van a biztonsághoz és az egészséghez. Egészségügyi, pszichológiai problémái megoldásában nevelőin kívül az iskolaorvoshoz, az iskolai védőnőhöz, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőshöz és az egészségnevelési felelőshöz is fordulhat.

14. A tanuló joga, hogy választó és választható legyen a diákképviseletben.

15. Joga, hogy részt vegyen az iskolán kívül megrendezett versenyeken, pályázatokon.

IV. A létesítményhasználat rendje

1. Az iskola tulajdonát képező helyiségek rendeltetésszerűen használhatók. A rendért a tanteremben órát tartó tanár és az ott tartózkodó osztály felelős.

2. A kémiai és fizikai előadóban, szertárakban, számítástechnikai termekben, tornateremben, könyvtárban és a klubban való tartózkodás csak tanári felügyelettel vagy engedéllyel lehetséges. Ezeket a helyiségeket zárva kell tartani. A zárás és nyitás a szaktanár feladata.

3. Az egyes helyiségek, létesítmények kötelező tanítási időn kívüli használatára az igazgató adhat engedélyt (klubdélutánok stb.)

4. A kondicionáló terem tanári felügyelet nélkül nem használható. A használók felelősek a berendezések, felszerelések épségéért, a szándékosan okozott kárt meg kell téríteniük az okozott kár mértékében.

5. Az udvaron található kosárlabda illetve futballpálya a testnevelő tanárok előzetes engedélyével használhatók.

V. Záradék

A Házirendet az iskola vezetése , a diákságot képviselő diákönkormányzat jóváhagyja, a mai nappal hatályba lép.

Ezt a Házirendet az iskolaszék és a diákönkormányzat egyetértésével a nevelőtestület fogadta el és visszavonásig érvényes.

Felülvizsgálatát, módosítását az iskola igazgatója, nevelőtestülete, az iskolaszék és a diákönkormányzat kérheti.

A Házirendet minden osztályteremben ki kell függeszteni!

 

Miskolc, 2020. szeptember 01 .

 

 

 

 

 

.......................... ............................... ..................................
Iskolaszék elnöke Igazgató Diákönkormányzat vezetője

 

..............................

Diákönkormányzatot
segítő tanár