Cím: 3534 Miskolc
Kiss Tábornok u. 42
suli@dig-misk.edu.hu
Telefon: (46) 370-701
Magyar

12. A IRODALOM SZÓBELI TÉTELEK- 2020

 

Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők

1. Petőfi Sándor tájköltészete

2. Arany János balladái

3. Ady Endre „Új versek” kötetének bemutatása

4. Babits Mihály Jónás könyve

5. Kosztolányi Dezső Édes Anna

6. József Attila utolsó tájlírája

Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők

7. Balassi Bálint vitézi versei

8. A felvilágosodás Csokonai Vitéz Mihály költészetében

9. Vörösmarty Mihály lírája az 1830-as években (Szózat)

10. Móricz Zsigmond novellái (Barbárok)

11. Radnóti Miklós eklogái

12. Örkény István egypercesei

Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők

13. Szabó Magda prózája: Abigél

Művek a világirodalomból

14. A Biblia

15. Tolsztoj: Ivan Iljics halála

16. Franz Kafka: Az átváltozás

Színház és dráma

17. Shakespeare: Romeo és Júlia

18. Madách Imre Az ember tragédiája

Az irodalom határterületeit

19. Antoine de Saint-Exupery: A kis herceg

Regionális kultúra

20. A Miskolci Nemzeti Színház története

 

MAGYAR NYELV SZÓBELI TÉTELEK- 2020

Kommunikáció

1. A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói

2. A kommunikáció nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközei

3. A tömegkommunikáció jellemzői, funkciói, megjelenési formái

A magyar nyelv története

4. A magyar nyelvtörténet főbb szakaszai, főbb nyelvemlékek

5. A nyelvújítás jelentősége, hatása

Ember és nyelvhasználat

6. A nyelv mint jelrendszer

7. A főbb nyelvváltozatok: köznyelv, regionális nyelv, csoportnyelvek

A nyelvi szintek

8. A magán- és mássalhangzók rendszere, a hangok találkozása

9. A morfémák, szóelemek szerepe és helyes használata

10. Az alapszófajok rendszere

11. Az egyszerű mondat részei, felépítése

A szöveg

12. A szöveg szóban és írásban

13. A továbbtanuláshoz, valamint a munka világában szükséges szövegtípusok

A retorika alapjai

14. A nyilvános beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és viselkedésbeli kritériumai

15. A beszéd felépítése, a szövegszerkesztés lépései az anyaggyűjtéstől a megszólalásig

16. Az érvelés eszközei

Stílus és jelentés

17. A társalgási stílus ismérvei, minősége

18. A publicisztikai stílus főbb jellemzői, szóhasználata

19. Az alakzatok

20. A szóképek

 

 

12. C IRODALOM SZÓBELI TÉTELEK- 2020

Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők

1. Petőfi Sándor Az apostol

2. Arany János balladái

3. Ady Endre szimbolizmusa

4. Babits Mihály Jónás könyve

5. Kosztolányi Dezső: Édes Anna

6. József Attila tájköltészete

Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők

7. Csokonai Vitéz Mihály műfaji és stílusgazdagsága

8. Kölcsey Ferenc Himnusz

9. Móricz Zsigmond novellái

10. Jókai Mór Az arany ember

11. Mikszáth Kálmán novellái

12. Radnóti Miklós eklogái

Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők

13. Egy szabadon választott költő vagy író bemutatása (Szabó Magda; Varró Dániel; Orbán Ottó)

Művek a világirodalomból

14. A görög eposzok

15. A Biblia

16. Franz Kafka Az átváltozás

Színház és dráma

17. Shakespeare: Rómeó és Júlia

18. Madách: Az ember tragédiája

Az irodalom határterületei

19. Az irodalom filmen, televízióban, dalszövegekben

Regionális kultúra

20. Szabó Lőrinc és Miskolc

 

MAGYAR NYELV SZÓBELI TÉTELEK- 2020

Kommunikáció

1. Nyelvi és nem nyelvi kommunikáció

2. Tömegkommunikáció (műfajok, a reklám és jellemzői)

A magyar nyelv története

3. A nyelvemlékek

4. A magyar nyelv történetének szakaszai

Ember és nyelvhasználat

5. A nyelv mint jelrendszer

6. Diakrónia és szinkrónia a nyelvben

7. A nyelv és gondolkodás, a nyelv és megismerés

Nyelvi szintek

8. A magánhangzók és mássalhangzók rendszere

9. A szóképzés

10. Alá- és mellérendelő szerkezetek

11. Az egyszerű mondat részei

A szöveg

12. A szöveg szóban és írásban

13. A szövegtípusok

14, A szöveg szerkezei típusai

A retorika alapjai

15. A beszéd felépítése, a szónoklat szerkesztése

16. A nyilvános beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és viselkedésbeli kritériumai

Stílus és jelentés

17. A társalgási stílus

18. A nyelvi jelek csoportjai hangalak és jelentés alapján

19. Állandósult szókapcsolatok és mondatszerkezetek

20. A zeneiség eszközei a szépirodalmi stílusban

 

 

12. H IRODALOM SZÓBELI TÉTELEK- 2020

Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők

1. Petőfi Sándor szerelmi lírája

2. Arany János balladái

3. Ady Endre szerelmi költészete

4. Babits Mihály Jónás könyve és Jónás imája

5. Kosztolányi Dezső novellái

6. József Attila utolsó vershármasa

Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők

7. Csokonai Vitéz Mihály műfaji és stílusgazdagsága

8. Kölcsey Ferenc hazafias lírája (Himnusz)

9. Móricz Zsigmond novellái

10. Karinthy Frigyes irodalmi paródiái

11. Radnóti Miklós eklogái

12. Örkény István egypercesei

Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők

13. Egy szabadon választott költő vagy író bemutatása (Faludy György; Varró Dániel; Eszterházy Péter)

Művek a világirodalomból

14. A homéroszi eposzok

15. Az orosz realizmus (Gogol, Csehov, Tolsztoj)

16. Franz Kafka Az átváltozás

Színház és dráma

17. Az angol reneszánsz dráma - Shakespeare

18. Madách: Az ember tragédiája

Az irodalom határterületei

19. Irodalmi mű filmadaptációja: Örkény Tóték –Isten hozta őrnagyúr

Regionális kultúra

20. A Miskolci Nemzeti Színház

 

MAGYAR NYELV SZÓBELI TÉTELEK- 2020

Kommunikáció

1. A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói

2. A kommunikáció nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközei

3. Tömegkommunikáció (műfajok, a reklám és jellemzői)

A magyar nyelv története

4. A magyar nyelv rokonsága

5. A nyelvújítás jelentősége, hatása

Ember és nyelvhasználat

6. A nyelv mint jelrendszer

7. A főbb nyelvváltozatok: nyelvi sztenderd, társadalmi, területi nyelvváltozatok

Nyelvi szintek

8. A magánhangzók és mássalhangzók rendszere

9. A magyar helyesírás alapelveinek magyarázata

10. A szófajok rendszere (az ige)

11. Az egyszerű mondat részei, felépítése

A szöveg

12. A szöveg szóban és írásban

13. A szövegtípusok

A retorika alapjai

14. A nyilvános beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és viselkedésbeli kritériumai

15. A beszéd felépítése, a szónoklat szerkesztése

16. Az érvelés eszközei

Stílus és jelentés

17. A társalgási stílus ismérvei

19. A publicisztikai stílus főbb jellemzői, szóhasználata

18. A nyelvi jelek csoportjai hangalak és jelentés alapján

20. Az alakzatok